Київ

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1 Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) ФОП Ходаковська Діана Сергіївна (надалі «ВИКОНАВЕЦЬ») та містить усі суттєві умови надання послуг платного розміщення/зміни інформації на інтернет-порталі  https://wedpro.com.ua (далі «Послуги»).

1.2 Відповідно до законів України, у разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг юридична або фізична особа, яка проводить акцепт цієї оферти, стає ЗАМОВНИКОМ.

1.3 Акцептом є факт оплати ЗАМОВНИКОМ Послуг, що надаються ВИКОНАВЦЕМ.

Предмет оферти

2.1 Предметом цієї оферти є надання ЗАМОВНИКУ Послуг. Надання Послуг здійснюється відповідно до цього Договору, опублікованого в мережі Інтернет за адресою: https://wedpro.com.ua.

2.2 Цей Договір є офіційним документом, встановленим для всіх ЗАМОВНИКІВ, та опублікований у мережі Інтернет на інтернет-порталіhttps://wedpro.com.ua.

Умови та порядок надання послуг

3.1 Вартість послуг опублікована в особистому кабінеті ЗАМОВНИКА за адресою https://wedpro.com.ua/my/billingPro/ та доступна при авторизації під обліковими даними ЗАМОВНИКА.

3.2 Оплата здійснюється шляхом вказівки даних пластової картки ЗАМОВНИКА та списання з неї коштів на користь ВИКОНАВЦЯ.

3.3 Після проведення ЗАМОВНИКОМ оплати цей Договір набирає чинності. Надання послуг відбувається автоматично і полягає в присвоєнні обліковому запису ЗАМОВНИКА платного статусу, що надає такі переваги:

 • пріоритетне розміщення в каталозі
 • відмінне від інших облікових записів графічне оформлення
 • Фінансові взаємовідносини сторін

  4.1 Оплата всіх послуг, що надаються ЗАМОВНИКУ, здійснюється на основі передоплати.

  4.2 Ціни на послуги зазначаються у гривнях України.

  Особливі умови

  5.1 ВИКОНАВЕЦЬ має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, за 15 календарних днів повідомивши про це ЗАМОВНИКА та повернувши йому при цьому кошти, пропорційно вартості ненаданих Послуг.

  Відповідальність сторін

  6.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  6.2 При зриві показів розміщених матеріалів ЗАМОВНИКА через нестабільну роботу сервера проекту ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується продовжити розміщення матеріалів ЗАМОВНИКА на період, що дорівнює тривалості зриву.

  6.3 Сукупна відповідальність ВИКОНАВЦЯ за будь-яким позовом або претензією ЗАМОВНИКА, пов'язаними із наданням Послуг, обмежується сумою платежу, сплаченого ВИКОНАВЦЮ за надання таких Послуг.

  6.4 ЗАМОВНИК несе всю відповідальність за дотримання всіх вимог законодавства України, у тому числі законодавства про рекламу та законодавства про інтелектуальну власність, включаючи законодавство про охорону авторського права та суміжні права (у тому числі стосовно змісту інформаційного ресурсу, на який встановлюється (може бути встановлене) переадресуюче (гіпер)посилання), але не обмежуючись зазначеним.

  6.5 Сторони звільняються від часткового або повного виконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору внаслідок надзвичайних подій, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі Сторін приймає на себе свій ризик наслідків цих обставин.

  Термін дії договору

  7.1 Договір набирає чинності з моменту акцепту та діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань.

  Суперечки сторін

  8.1 Усі суперечки та непорозуміння вирішуються шляхом переговорів Сторін. У разі, якщо суперечки та непорозуміння не можуть бути врегульовані шляхом переговорів, вони передаються на розгляд Суду.

  Реквізити виконавця

  ФОП Ходаковська Діана Сергіївна
  ІПН/ЄДРПОУ 3171412460